Pasal 1822 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1822

Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat
yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur.
Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syaratsyarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau
dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah,
tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok.

Demikian isi dari Pasal 1822 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 1822 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat